4 listopada 2019 roku at 1:24 am

The most you can hope from it is some knowledge of yourself — that comes too late — a crop of unextinguishable regrets.

🇵🇱
(pl) Nadzieję można mieć najwyżej na to, że zyska się nieco wiedzy o sobie samym, wiedzy, która przychodzi zbyt późno, jako plon niewygasłych żalów.
 4 listopada 2019 roku at 1:23 am

I have wrestled with death. It is the most unexciting contest you can imagine. It takes place in an impalpable grayness, with nothing underfoot, with nothing around, without spectators, without clamor, without glory, without the great desire of victory, without the great fear of defeat, in a sickly atmosphere of tepid skepticism, without much belief in your own right, and still less in that of your adversary.

🇵🇱
(pl) Zmagałem się ze śmiercią. A jest to najmniej pasjonujący pojedynek, jaki można sobie wyobrazić. Odbywa się w nieuchwytnej szarości: nic pod nogami, nic wokoło, nie ma widzów, chrzęstu oręża, chwały, nie ma wielkiej woli zwycięstwa, wielkiego strachu przed porażką, tylko niezdrowa atmosfera letniego sceptycyzmu, z maleńką wiarą we własne prawa i mniejszą jeszcze w prawa przeciwnika.
 4 listopada 2019 roku at 1:20 am

[...] the thought that he would never stop smoking filled him with a strange satisfaction. Ignoring the warning on the cigarette packet might not be the most flamboyant act of rebellion a man could allow himself, but at least it was one he could afford.

🇵🇱
(pl) [...] myśl o tym, że nigdy nie rzuci palenia, budziła w nim dziwne zadowolenie. Ignorowanie ostrzeżenia na paczce papierosów nie było być może najbardziej ekstrawaganckim wyrazem buntu, na jaki mógł się zdobyć człowiek, ale przynajmniej na to [go] było stać.
 4 listopada 2019 roku at 1:19 am

A horse perceives eye contact as provocative, as if it and its status in the herd are not being respected. If it cannot avoid eye contact, it will react in a different way, by rebelling for example.

🇵🇱
(pl) Dla koni kontakt wzrokowy jest wyzwaniem. Odczytują to jako brak szacunku dla nich i ich pozycji w stadzie. Koń, który nie może odwrócić wzroku, musi zareagować inaczej, na przykład się zbuntować.
 4 listopada 2019 roku at 1:19 am

In dressage you don’t get anywhere by not showing respect, however superior your species might be. Any animal trainer can tell you that.

🇵🇱
(pl) Bez należytego szacunku nic pan nie osiągnie w tresurze, a pańska pozycja nie będzie miała tu znaczenia. Powie to panu każdy treser.
 4 listopada 2019 roku at 1:18 am

In the mountains in Argentina there’s a wild horse which will jump off the nearest precipice if any human tries to ride it.

🇵🇱
(pl) Dla kilku gatunków brak szacunku jest nie do zniesienia. W wysokich górach w Argentynie żyją dzikie konie, które rzucają się w przepaść, gdy człowiek próbuje je ujeździć.
 4 listopada 2019 roku at 1:15 am

I am a slow walker, but I never walk back.

🇵🇱
(pl) Idę wolno, ale nie cofam się nigdy.
 4 listopada 2019 roku at 1:15 am

You can fool all the people some of the time, some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.

🇵🇱
(pl) Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle.
 4 listopada 2019 roku at 1:14 am

[...] it was not best to swap horses when crossing streams.

🇵🇱
(pl) Nie należy zmieniać koni, gdy przejeżdża się przez bród.
 4 listopada 2019 roku at 1:14 am

I don't know who my grandfather was; I am much more concerned to know what his grandson will be.

🇵🇱
(pl) Nie wiem, kim był mój dziadek; bardziej interesuje mnie kim będzie mój wnuk.
 4 listopada 2019 roku at 1:14 am

No man has a good enough memory to be a successful liar.

🇵🇱
(pl) Nikt nie ma dostatecznie dobrej pamięci, aby kłamać zawsze z powodzeniem.
 4 listopada 2019 roku at 1:12 am

When you have got an elephant by the hind leg, and he is trying to run away, it's best to let him run.

🇵🇱
(pl) Jeśli złapałeś słonia za tylną nogę, a on próbuje się wyrwać, lepiej mu na to pozwolić.
 4 listopada 2019 roku at 1:12 am

[...] democracy—a government of the people by the same people [...].

🇵🇱
(pl) Demokracja: rząd narodu poprzez naród i dla narodu.
1 2 3 4 5 »

Good afternoon!

We want to find as many great words from books as it's possible. We love to read books and remember the best parts of them. That's why this website was created. I hope you'll enjoy it as well. Welcome to the Quotes.garden.

No activities.