4 listopada 2019 roku at 1:29 am

[...] brute force — nothing to boast of, when you have it, since your strength is just an accident arising from the weakness of others.

🇵🇱
(pl) [...] siła jednych to tylko przypadek wynikający ze słabości innych.
 4 listopada 2019 roku at 1:29 am

[...] I hate, detest, and can't bear a lie, not because I am straighter than the rest of us, but simply because it appalls me.

🇵🇱
(pl) [...] nienawidzę kłamstwa, gardzę nim i nie mogę go znieść, nie dlatego, żebym był porządniejszy od innych, ale po prostu dlatego, że mnie brzydzi.
 4 listopada 2019 roku at 1:28 am

There is a taint of death, a flavour of mortality in lies [...]. It makes me miserable and sick, like biting something rotten would do.

🇵🇱
(pl) W kłamstwie jest ślad śmierci, podmuch grobu, [...]. Budzi we mnie odrazę i obrzydzenie, jak smak zgnilizny w ustach.
 4 listopada 2019 roku at 1:28 am

The mind of man is capable of anything — because everything is in it, all the past as well as all the future.

🇵🇱
(pl) Umysł ludzki zdolny jest do wszystkiego – bo jest w nim wszystko, cała przeszłość i cała przyszłość.
 4 listopada 2019 roku at 1:27 am

I don't like work — no man does — but I like what is in work — the chance to find yourself. Your own reality — for yourself, not for others — what no other man can ever know.

🇵🇱
(pl) Nie lubię roboty jak wszyscy, ale lubię to, co daje robota: możliwość odkrycia samego siebie. Swojej rzeczywistości – dla samego siebie, nie dla innych – czegoś, czego nikt inny nigdy się nie dowie.
 4 listopada 2019 roku at 1:27 am

It occurred to me that my speech or my silence, indeed any action of mine, would be a mere futility.

🇵🇱
(pl) [...] stwierdziłem, że zarówno mowa, jak i milczenie z mojej strony będą zwyczajną stratą czasu.
 4 listopada 2019 roku at 1:26 am

No fear can stand up to hunger, no patience can wear it out, [...].

🇵🇱
(pl) Nie ma takiego strachu, który wygra z głodem, żadna cierpliwość go nie zmoże [...].
 4 listopada 2019 roku at 1:25 am

We live, as we dream – alone.

🇵🇱
(pl) Żyjemy tak jak śnimy – samotnie.
 4 listopada 2019 roku at 1:24 am

The most you can hope from it is some knowledge of yourself — that comes too late — a crop of unextinguishable regrets.

🇵🇱
(pl) Nadzieję można mieć najwyżej na to, że zyska się nieco wiedzy o sobie samym, wiedzy, która przychodzi zbyt późno, jako plon niewygasłych żalów.
 4 listopada 2019 roku at 1:23 am

I have wrestled with death. It is the most unexciting contest you can imagine. It takes place in an impalpable grayness, with nothing underfoot, with nothing around, without spectators, without clamor, without glory, without the great desire of victory, without the great fear of defeat, in a sickly atmosphere of tepid skepticism, without much belief in your own right, and still less in that of your adversary.

🇵🇱
(pl) Zmagałem się ze śmiercią. A jest to najmniej pasjonujący pojedynek, jaki można sobie wyobrazić. Odbywa się w nieuchwytnej szarości: nic pod nogami, nic wokoło, nie ma widzów, chrzęstu oręża, chwały, nie ma wielkiej woli zwycięstwa, wielkiego strachu przed porażką, tylko niezdrowa atmosfera letniego sceptycyzmu, z maleńką wiarą we własne prawa i mniejszą jeszcze w prawa przeciwnika.
 4 listopada 2019 roku at 1:20 am

[...] the thought that he would never stop smoking filled him with a strange satisfaction. Ignoring the warning on the cigarette packet might not be the most flamboyant act of rebellion a man could allow himself, but at least it was one he could afford.

🇵🇱
(pl) [...] myśl o tym, że nigdy nie rzuci palenia, budziła w nim dziwne zadowolenie. Ignorowanie ostrzeżenia na paczce papierosów nie było być może najbardziej ekstrawaganckim wyrazem buntu, na jaki mógł się zdobyć człowiek, ale przynajmniej na to [go] było stać.
 4 listopada 2019 roku at 1:19 am

A horse perceives eye contact as provocative, as if it and its status in the herd are not being respected. If it cannot avoid eye contact, it will react in a different way, by rebelling for example.

🇵🇱
(pl) Dla koni kontakt wzrokowy jest wyzwaniem. Odczytują to jako brak szacunku dla nich i ich pozycji w stadzie. Koń, który nie może odwrócić wzroku, musi zareagować inaczej, na przykład się zbuntować.
 4 listopada 2019 roku at 1:19 am

In dressage you don’t get anywhere by not showing respect, however superior your species might be. Any animal trainer can tell you that.

🇵🇱
(pl) Bez należytego szacunku nic pan nie osiągnie w tresurze, a pańska pozycja nie będzie miała tu znaczenia. Powie to panu każdy treser.
 4 listopada 2019 roku at 1:18 am

In the mountains in Argentina there’s a wild horse which will jump off the nearest precipice if any human tries to ride it.

🇵🇱
(pl) Dla kilku gatunków brak szacunku jest nie do zniesienia. W wysokich górach w Argentynie żyją dzikie konie, które rzucają się w przepaść, gdy człowiek próbuje je ujeździć.
 4 listopada 2019 roku at 1:15 am

I am a slow walker, but I never walk back.

🇵🇱
(pl) Idę wolno, ale nie cofam się nigdy.

Good evening!

We want to find as many great words from books as it's possible. We love to read books and remember the best parts of them. That's why this website was created. I hope you'll enjoy it as well. Welcome to the Quotes.garden.

No activities.