5 listopada 2019 roku at 2:46 am

Drink and silence, [...]. Proper drink, and proper silence. Things like that cost money.

🇵🇱
(pl) Alkohol i milczenie, [...]. Idealny alkohol i idealne milczenie. Takie rzeczy kosztują.
 5 listopada 2019 roku at 2:45 am

Reason lives in the head, and faith in the heart. They're not alwyas good neighbours.

🇵🇱
(pl) Rozum mieszka w głowie, a wiara w sercu. Nie zawsze są dobrymi sąsiadami.
 5 listopada 2019 roku at 2:45 am

[...] life was the time between the moment when [the bullet] left the barrel of the pistol and when it tore through your brain.

🇵🇱
(pl) [...] życie to czas między tym momentem, gdy kula opuszcza lufę pistoletu, a tym, gdy wwierca się w mózg.
 5 listopada 2019 roku at 2:44 am

My grandfather was an architect. He said that a line - and a story - ends where it began. And vice versa.

🇵🇱
(pl) Mój dziadek był architektem. Mówił, że kreska - i historia - kończy się tam, gdzie się zaczęła. I odwrotnie.
 5 listopada 2019 roku at 2:41 am

My own military background is wholly un-distinguished. I was a sergeant.

🇵🇱
(pl) Moja własna wojskowa przeszłość jest zupełnie niewybitna. Byłem sierżantem.
 5 listopada 2019 roku at 2:41 am

When you are angry, you make bad decisions in direct proportion to the level of your anger.

🇵🇱
(pl) Kiedy jesteś wściekły, podejmujesz złe decyzje proporocjonalnie do poziomu swojej złości.
 5 listopada 2019 roku at 2:37 am

Sometimes lies were more dependable than the truth.

🇵🇱
(pl) Czasami na kłamstwach można polegać bardziej niż na prawdzie.
 5 listopada 2019 roku at 2:37 am

Human beings are free except when humanity needs them.

🇵🇱
(pl) Istoty ludzkie są wolne z wyjątkiem przypadków, kiedy potrzebuje ich ludzkość.
 5 listopada 2019 roku at 2:36 am

The world is always a democracy in times of flux, and the man with the best voice will win.

🇵🇱
(pl) W chwilach zamętu świat zawsze jest demokratyczny i wygrywa człowiek z najsilniejszym głosem.
 5 listopada 2019 roku at 2:33 am

And those that sailed far came only to the new lands, and found them like the old lands, and subject to death.

🇵🇱
(pl) A żeglarze zapuszczając się bardzo daleko odkrywali tylko nowe lądy, które się okazywały podobne do starych i także podległe śmierci.
 5 listopada 2019 roku at 2:31 am

[...] the natural world is the greatest source of excitement; the greatest source of visual beauty; the greatest source of intellectual interest. It is the greatest source of so much in life that makes life worth living.

🇵🇱
(pl) [...] świat jest największym źródłem podniecenia; największym źródłem wizualnego piękna; największym źródłem intelektualnego zainteresowania. Jest najbardziej znaczącym źródłem w życiu, które sprawia, że warto żyć.
 5 listopada 2019 roku at 2:30 am

There is [...] no reason to suppose that our stay here will be any more permanent than that of the dinosaur.

🇵🇱
(pl) [...] nie ma powodu by przypuszczać, że nasz pobyt na Ziemi będzie dłuższy od pobytu dinozaurów.
 4 listopada 2019 roku at 1:53 am

[...] you can't see a person more nakedly than that, when they don't know they're being watched, studied.

🇵🇱
(pl) [...] nie można widzieć drugiego człowieka bardziej obnażonego niż wtedy, kiedy nie wie, że jest obserwowany, studiowany.
 4 listopada 2019 roku at 1:43 am

Making money is art and working is art and good business is the best art.

🇵🇱
(pl) Zarabiać pieniądze to sztuka, pracować to sztuka, ale robić dobre interesy – to sztuka największa.
 4 listopada 2019 roku at 1:42 am

What's great about this country is that America started the tradition where the richest consumers buy essentially the same things as the poorest. You can be watching TV and see Coca-Cola, and you know that the President drinks Coke, Liz Taylor drinks Coke, and just think, you can drink Coke, too. A Coke is a Coke and no amount of money can get you a better Coke than the one the bum on the corner is drinking. All the Cokes are the same and all the Cokes are good. Liz Taylor knows it, the President knows it, the bum knows it, and you know it.

🇵🇱
(pl) Podoba mi się, że w Ameryce najbogatsi konsumenci w zasadzie kupują te same rzeczy, co biedni. Siedzisz przed telewizorem i pijesz Coca Colę, i wiesz, że prezydent pije colę, Liz Taylor pije colę, i myślisz sobie, że ty też możesz pić colę.

Good afternoon!

We want to find as many great words from books as it's possible. We love to read books and remember the best parts of them. That's why this website was created. I hope you'll enjoy it as well. Welcome to the Quotes.garden.

No activities.