6 listopada 2019 roku at 3:27 am

The struggle toward the peaks is itself enough to fill a man's heart.

🇵🇱
(pl) Samo wdzieranie się na szczyt wystarczy, by wypełnić serce człowieka.
 6 listopada 2019 roku at 3:26 am

Those who lack the courage will always find a philosophy to justify it.

🇵🇱
(pl) Zawsze znajdzie się odpowiednia filozofia do braku odwagi.
 6 listopada 2019 roku at 3:24 am

As a remedy to life in society I would suggest the big city. Nowadays, it is the only desert within our means.

🇵🇱
(pl) Jedyne lekarstwo dla znużonych życiem w gromadzie: życie w wielkim mieście. To jedyna pustynia, jaka jest dziś dostępna.
 6 listopada 2019 roku at 3:23 am

In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer.

🇵🇱
(pl) Dopiero w samym środku zimy przekonałem się, że noszę w sobie niepokonane lato.
 5 listopada 2019 roku at 11:15 pm

[...] growth for growth’s sake is the logic of a cancer cell.

🇵🇱
(pl) [...] wzrost dla samego wzrostu to logika komórki rakowej.
 5 listopada 2019 roku at 11:13 pm

[...] sometimes it's easier to take responsibility for the dead instead of the living.

🇵🇱
(pl) [...] czasami łatwiej jest brać na siebie odpowiedzialność za martwych niż za żywych.
 5 listopada 2019 roku at 2:46 am

You shall have no other gods before me. Every dictator's command to his subjects, of course.

🇵🇱
(pl) „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. Oczywisty nakaz każdego dyktatora dla poddanych.
 5 listopada 2019 roku at 2:46 am

You should never let friends, family or employees owe you money, [...]. Never.

🇵🇱
(pl) Nigdy nie możesz pozwolić, by przyjaciele, krewni i pracownicy byli ci winni pieniądze, [...]. Nigdy.
 5 listopada 2019 roku at 2:46 am

Drink and silence, [...]. Proper drink, and proper silence. Things like that cost money.

🇵🇱
(pl) Alkohol i milczenie, [...]. Idealny alkohol i idealne milczenie. Takie rzeczy kosztują.
 5 listopada 2019 roku at 2:45 am

Reason lives in the head, and faith in the heart. They're not alwyas good neighbours.

🇵🇱
(pl) Rozum mieszka w głowie, a wiara w sercu. Nie zawsze są dobrymi sąsiadami.
 5 listopada 2019 roku at 2:45 am

[...] life was the time between the moment when [the bullet] left the barrel of the pistol and when it tore through your brain.

🇵🇱
(pl) [...] życie to czas między tym momentem, gdy kula opuszcza lufę pistoletu, a tym, gdy wwierca się w mózg.
 5 listopada 2019 roku at 2:44 am

My grandfather was an architect. He said that a line - and a story - ends where it began. And vice versa.

🇵🇱
(pl) Mój dziadek był architektem. Mówił, że kreska - i historia - kończy się tam, gdzie się zaczęła. I odwrotnie.
 5 listopada 2019 roku at 2:41 am

My own military background is wholly un-distinguished. I was a sergeant.

🇵🇱
(pl) Moja własna wojskowa przeszłość jest zupełnie niewybitna. Byłem sierżantem.
 5 listopada 2019 roku at 2:41 am

When you are angry, you make bad decisions in direct proportion to the level of your anger.

🇵🇱
(pl) Kiedy jesteś wściekły, podejmujesz złe decyzje proporocjonalnie do poziomu swojej złości.
 5 listopada 2019 roku at 2:37 am

Sometimes lies were more dependable than the truth.

🇵🇱
(pl) Czasami na kłamstwach można polegać bardziej niż na prawdzie.

Good morning!

We want to find as many great words from books as it's possible. We love to read books and remember the best parts of them. That's why this website was created. I hope you'll enjoy it as well. Welcome to the Quotes.garden.

No activities.