Zobacz wszystkie książki autora Joseph Conrad
 4 listopada 2019 roku at 1:35 am

For a time I would feel I belonged still to a world of straightforward facts; but the feeling would not last long.

🇵🇱
(pl) Przez chwilę czułem [...], że jestem częścią świata prostych faktów. Jednak to wrażenie nie trwało długo.
 4 listopada 2019 roku at 1:32 am

Even extreme grief may ultimately ventitself in violence—but more generally takes the form of apathy.

🇵🇱
(pl) Nawet skrajny żal może się ostatecznie rozładować w przemocy, częściej jednak przybiera postać apatii...
 4 listopada 2019 roku at 1:31 am

By heavens! there is something after all in the world allowing one man to steal a horse while another must not look at a halter.

🇵🇱
(pl) Mój Boże! Już ten świat tak jest urządzony, że jednemu wolno ukraść koniczka, a drugi nawet nie może popatrzeć na rzemyczek.
 4 listopada 2019 roku at 1:30 am

No, it is impossible; it is impossible to convey the life-sensation of any given epoch of one's existence—that which makes its truth, its meaning—its subtle and penetrating essence. It is impossible.

🇵🇱
(pl) Nie da się przekazać smaku życia na jakimkolwiek etapie swojej egzystencji, tego, co tworzyło jego prawdę, jego znaczenie, tej subtelnej i przenikliwej esencji. To niemożliwe.
 4 listopada 2019 roku at 1:29 am

The yarns of seamen have a direct simplicity, the whole meaning of which lies within the shell of a cracked nut.

🇵🇱
(pl) Opowieści marynarzy są proste i bezpośrednie, cały ich sens mieści się w skorupce orzecha.
 4 listopada 2019 roku at 1:29 am

[...] brute force — nothing to boast of, when you have it, since your strength is just an accident arising from the weakness of others.

🇵🇱
(pl) [...] siła jednych to tylko przypadek wynikający ze słabości innych.
 4 listopada 2019 roku at 1:29 am

[...] I hate, detest, and can't bear a lie, not because I am straighter than the rest of us, but simply because it appalls me.

🇵🇱
(pl) [...] nienawidzę kłamstwa, gardzę nim i nie mogę go znieść, nie dlatego, żebym był porządniejszy od innych, ale po prostu dlatego, że mnie brzydzi.
 4 listopada 2019 roku at 1:28 am

There is a taint of death, a flavour of mortality in lies [...]. It makes me miserable and sick, like biting something rotten would do.

🇵🇱
(pl) W kłamstwie jest ślad śmierci, podmuch grobu, [...]. Budzi we mnie odrazę i obrzydzenie, jak smak zgnilizny w ustach.
 4 listopada 2019 roku at 1:28 am

The mind of man is capable of anything — because everything is in it, all the past as well as all the future.

🇵🇱
(pl) Umysł ludzki zdolny jest do wszystkiego – bo jest w nim wszystko, cała przeszłość i cała przyszłość.
 4 listopada 2019 roku at 1:27 am

I don't like work — no man does — but I like what is in work — the chance to find yourself. Your own reality — for yourself, not for others — what no other man can ever know.

🇵🇱
(pl) Nie lubię roboty jak wszyscy, ale lubię to, co daje robota: możliwość odkrycia samego siebie. Swojej rzeczywistości – dla samego siebie, nie dla innych – czegoś, czego nikt inny nigdy się nie dowie.
 4 listopada 2019 roku at 1:27 am

It occurred to me that my speech or my silence, indeed any action of mine, would be a mere futility.

🇵🇱
(pl) [...] stwierdziłem, że zarówno mowa, jak i milczenie z mojej strony będą zwyczajną stratą czasu.
 4 listopada 2019 roku at 1:26 am

No fear can stand up to hunger, no patience can wear it out, [...].

🇵🇱
(pl) Nie ma takiego strachu, który wygra z głodem, żadna cierpliwość go nie zmoże [...].
 4 listopada 2019 roku at 1:25 am

We live, as we dream – alone.

🇵🇱
(pl) Żyjemy tak jak śnimy – samotnie.
 4 listopada 2019 roku at 1:24 am

The most you can hope from it is some knowledge of yourself — that comes too late — a crop of unextinguishable regrets.

🇵🇱
(pl) Nadzieję można mieć najwyżej na to, że zyska się nieco wiedzy o sobie samym, wiedzy, która przychodzi zbyt późno, jako plon niewygasłych żalów.
 4 listopada 2019 roku at 1:23 am

I have wrestled with death. It is the most unexciting contest you can imagine. It takes place in an impalpable grayness, with nothing underfoot, with nothing around, without spectators, without clamor, without glory, without the great desire of victory, without the great fear of defeat, in a sickly atmosphere of tepid skepticism, without much belief in your own right, and still less in that of your adversary.

🇵🇱
(pl) Zmagałem się ze śmiercią. A jest to najmniej pasjonujący pojedynek, jaki można sobie wyobrazić. Odbywa się w nieuchwytnej szarości: nic pod nogami, nic wokoło, nie ma widzów, chrzęstu oręża, chwały, nie ma wielkiej woli zwycięstwa, wielkiego strachu przed porażką, tylko niezdrowa atmosfera letniego sceptycyzmu, z maleńką wiarą we własne prawa i mniejszą jeszcze w prawa przeciwnika.

Joseph Conrad

Author of quotes

No activities.