23 grudnia 2019 roku at 00:33 am

Evil is evil, [...] Lesser, greater, middling, it’s all the same. Proportions are negotiated, boundaries blurred [...] if I’m to choose between one evil and another, then I prefer not to choose at all.

🇵🇱
(pl) Zło to zło [...]. Mniejsze, większe, średnie, wszystko jedno, proporcje są umowne a granice zatarte [...], jeżeli mam wybierać pomiędzy jednym złem a drugim, to wolę nie wybierać wcale.
 21 grudnia 2019 roku at 10:46 pm

I would have written a shorter letter, but I did not have the time.

🇵🇱
(pl) List ten jest dłuższy jedynie dzięki temu, iż nie miałem czasu napisać go krócej.
 8 grudnia 2019 roku at 9:07 pm

How we think about the world and—perhaps even more importantly—how we narrate it have a massive significance, therefore. A thing that happens and is not told ceases to exist and perishes. This is a fact well known to not only historians, but also (and perhaps above all) to every stripe of politician and tyrant. He who has and weaves the story is in charge.

🇵🇱
(pl) To, jak myślimy o świecie i – co chyba ważniejsze – jak o nim opowiadamy, ma [...] olbrzymie znaczenie. Coś, co się wydarza, a nie zostaje opowiedziane, przestaje istnieć i umiera. Wiedzą o tym bardzo dobrze nie tylko historycy, ale także (a może przede wszystkim) wszelkiej maści politycy i tyrani. Ten, kto ma i snuje opowieść – rządzi.
 8 grudnia 2019 roku at 9:06 pm

The world is a fabric we weave daily on the great looms of information, discussions, films, books, gossip, little anecdotes. Today the purview of these looms is enormous—thanks to the internet, almost everyone can take place in the process, taking responsibility and not, lovingly and hatefully, for better and for worse. When this story changes, so does the world. In this sense, the world is made of words.

🇵🇱
(pl) Świat jest tkaniną, którą przędziemy codziennie na wielkich krosnach informacji, dyskusji, filmów, książek, plotek, anegdot. Dziś zasięg pracy tych krosien jest ogromny – za sprawą internetu prawie każdy może brać udział w tym procesie, odpowiedzialnie i nieodpowiedzialnie, z miłością i nienawiścią, ku dobru i ku złu, dla życia i dla śmierci. Kiedy zmienia się ta opowieść, zmienia się świat. W tym sensie świat jest stworzony ze słów.
 2 grudnia 2019 roku at 00:12 am

Be the change you want to see in the world.

🇵🇱
(pl) Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.
 25 listopada 2019 roku at 10:09 pm

Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.

🇵🇱
(pl) Houston, tu Baza Spokoju. „Orzeł” wylądował.
 25 listopada 2019 roku at 10:09 pm

That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind.

🇵🇱
(pl) To jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości.
 17 listopada 2019 roku at 5:53 pm

[...] you have to laugh at the things that hurt you just to keep yourself in balance, just to keep the world from running you plumb crazy.

🇵🇱
(pl) [...] trzeba się śmiać ze wszystkiego, co boli, aby zachować równowagę i nie dać się zwariować.
 17 listopada 2019 roku at 5:51 pm

But it’s the truth even if it didn’t happen.

🇵🇱
(pl) Ale to wszystko prawda, nawet jeśli nie miało miejsca.
 16 listopada 2019 roku at 11:13 pm

Sometimes lies were more dependable than the truth.

🇵🇱
(pl) Czasami na kłamstwach można polegać bardziej niż na prawdzie.
 7 listopada 2019 roku at 00:00 am

Cannibals prefer those who have no spines.

🇵🇱
(pl) Kanibale wolą tych, co nie mają kośćca.
 6 listopada 2019 roku at 11:58 pm

Is it progress if a cannibal uses a fork?

🇵🇱
(pl) Czy jeżeli ludożerca je nożem i widelcem - to postęp?
 6 listopada 2019 roku at 11:57 pm

There were grammatical errors even in his silence.

🇵🇱
(pl) Nawet w jego milczeniu były błędy językowe.
 6 listopada 2019 roku at 11:56 pm

In a war of ideas, it is people who get killed.

🇵🇱
(pl) W walce idei giną ludzie.
 6 listopada 2019 roku at 11:56 pm

All is in the hands of man. Therefore you should wash them often.

🇵🇱
(pl) Wszystko jest w rękach człowieka. Dlatego należy je często myć.

Good afternoon!

We want to find as many great words from books as it's possible. We love to read books and remember the best parts of them. That's why this website was created. I hope you'll enjoy it as well. Welcome to the Quotes.garden.

No activities.